Trang Chủ | Giới Thiệu | Giải thưởng | Công Trình Tiêu Biểu | Thi công | Phong thủy | Liên Hệ  
HÀ ĐỒ (Ngũ trung số)
  
 

 

Tại sao làm nhà người ta cữ những năm tuổi nhập cung trung là cung giữa? “Kim Lâu bàn khỏi tại Khôn cung, thường phi ngũ nhập tại cung trung”

Cung trung là cung giữa thuộc con số 5, số 5 là tượng trưng cho Trời Đất nên bậc thường nhân phải trọng kính. Ở Âu Mỹ người ta cữ con số 13 và hệ trọng nhất là ngày thứ sáu (13) vì Chúa chết vào ngày thứ 6, có 12 vị Tông đồ. Ngày mùng 5, ngày 14, 1 với 4 là 5; 23, 2 với 3 là 5, cũng là cung trung. Trời 3 đất 2 gọi là Tam thiên Lưỡng địa (tam cường). Hà Đồ lấy số sinh làm chủ, cho nên phải đặt con số 5 ở giữa (cung trung).

Con số trung tâm của hà Đồ

Tứ hải, tam sơn, hội bát tiên,                       (15)

Cửu long, ngũ hổ, độc nhất thiên.                 (15)   

Nhị vương, thất tướng, phò lục quốc             (15)

Như trên đã nói con số cung trung là 5 tượng trưng cho Trời Đất rất quan trọng, cho nên bài thơ cộng đủ 15 thì vua tiên và tướng, sơn hà cũng ở vòng ngoài, con số 5 ở chính giữa. Vì thế mà cử 5, 14, 23 cũng có lý trọng kính trời đất chớ không phải dị đoan phi lý.