Trang Chủ | Giới Thiệu | Giải thưởng | Công Trình Tiêu Biểu | Phim | Thi công | Phong thủy | Liên Hệ  
BÁT QUÁI TIÊN THIÊN
  
 

 

Trước hết “Thái Cực” sanh Lưỡng Nghi là Âm Nghi và Dương Nghi gọi tắt là Âm Dương. Phần Dương có Dương cũng có Âm gọi Thái Dương và Thiếu Âm. Phần Âm có Âm cũng có Dương là Thái Âm và Thiếu Dương. Phần Thái Dương có Dương Kiền và Âm Đoài. Phần Thiếu Âm có Dương Chấn và Âm Ly. Phần Thiếu Dương có Dương Khảm và Âm Tốn. Phần Thái Dương có Dương Cấn và Âm Khôn. Gọi đó là Tiên Thiên Bát quái do đấng Phục Hy thời Tam Hoàng chế ra. Kiền vi Phụ. Khôn vi Mẫu. Chấn trưởng Nam. Tốn Trưởng nữ. Khảm trung Nam. Ly trung Nữ. Cấn Thiếu Nam. Đoài vi Thiếu Nữ; đó là Hậu Thiên Bát quái do vua Văn Vương đời nhà Thương chế ra.

Kiền vi Phụ, thuộc Kim. Khảm vi Trung Nam, thuộc Thuỷ. Cấn vi Thiếu Nam, thuộc Thổ. Chấn vi Trưởng Nam, thuộc Mộc. Tốn vi Trưởng Nữ, thuộc Mộ. Ly vi Trung Nữ, thuộc Hoả, Khôn vi mẫu, thuộc Thổ. Đoài vi Thiếu Nữ, thuộc Kim. Kiền Khảm Chấn Cấn, vi Dương. Tốn Ly Không Đoài, vi Âm.